تبلیغات
h2o - همگی با هم به میهمانی خدا می رویم . . .

h2o

خوش آمــــدیـــد . . .

جستجو
مطالب اخیر

همگی با هم یک ماه به میهمانی خدا میرویم . . .

امید است ماه رمضان مشکل گشای زندگی همه ما واقع شود.

ماهی که انسان خود را از کرده های خود پشیمان میبیند . . .

ماهی که در آن فرصت بخشش دوباره میابیم . . .

بارالهی تو آفریننده ام ، نجات دهنده ام ، آموزگارم ، و درنهایت بخشنده ام هستی . . .

مرا یاری کن تا از تک تک لحظات زندگی ام سودی بدست آورم تا در ملاقات نهایی تو قدرت بیابی تا سر خم شده مرا بلند کنی . . .

نیار آن روزی را که سرم از فرط خم شدن ، از گردن بشکند. . .

...(اینجاش خصوصیه شما نمی فهمید)

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

ما رو کمک کن تا برای آینده ی سرزمینمون سبـــــــــــــــــــــز بشیم و بنده ی دوست داشتنی تو

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

سبزینه هایی در وجودمون بکار تا اسلام رو سبز کنیم . . .

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

بد نام کنندگان اسلام رو محو کن

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

تبلیغات علیه اسلام رو متوقف کن

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

اسلام حقیقی و دست نخورده ات را همچون قرآن به مردم جهان بنمای

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

خرافاتی که به اسلام چسبوندن بکن

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

ما رو با قرآن انس بده

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

 

التماس دعانوشته شده در دوشنبه 1388/05/26 توسط محمود
درباره سایت
باركد لینك
follow us on your
mobile with this
bar-code link
مدیر
صفحات جانبی
آمار وب
چت
این برنامه چت ebuddy
است
که فیلتر شده

mt_hidden