تبلیغات
h2o - کد های HTML 3

h2o

خوش آمــــدیـــد . . .

جستجو
مطالب اخیر

موضوع: نوشته -آموزشی -
همه چیز در مورد
HTML
3

برای بکار بردن رنگها در صفحه وب و عناصر مربوط به آن، می توانیم از دو نوع مقداردهی در خصوصیتها استفاده کنیم. یکی بکار بردن نام رنگ که در زیر مطابق با استاندارد W3C نام رنگهایی را که در حال حاضر می توانید بکار برید، لیست شده است

black
Black="#000000"
maroon
Maroon = "#800000"
green
Green = "#008000"
navy
Navy = "#000080"
silver
Silver="#C0C0C0"
red
Red = "#FF0000"
lime
Lime = "#00FF00"
blue
Blue = "#0000FF"
gray
Gray="#808080"
purple
Purple = "#800080"
olive
Olive = "#808000"
teal
Teal = "#008080"
white
White="#FFFFFF"
fuchsia
Fuchsia = "#FF00FF"
yellow
Yellow = "#FFFF00"
aqua
Aqua = "#00FFFF"

اما نوع دیگر مقداردهی، استفاده از کد هگز رنگها است. این کد تشکیل شده از 6 کاراکتر که هر کدام از آنها می تواند یکی از مقادیر زیر باشد:

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F

که این شش کاراکتر بهمراه علامت # می آیند، بدین شکل: #FF0099

این مقدار نمایانگر سه رنگ قرمز (Red) سبز (Green) و آبی (Blue) می باشد که اصطلاحاً به آنها RGB می گویند. اگر هگز یک رنگ را FF0099 در نظر بگیریم، FF مقدار ترکیبی رنگ قرمز، 00 مقدار ترکیبی رنگ سبز و 99 مقدار رنگ آبی را نشان می دهد که 00 کمرنگ ترین و FF پر رنگ ترین حالت را نمایش می دهند. بطور مثال FF0000 کاملاً رنگ قرمز را نشان می دهد.

از ترکیب این 6 کاراکتر می توانید 16.7 میلیون رنگ بسازید. اما فقط 256 رنگ هست که سازگار با کلیه سیستمهای عامل و مرورگرها است یعنی رنگهای غیر از آنها در سیستمهای مختلف با هم فرق دارند. به جدول زیر دقت کنید فقط رنگهای سازگار از ترکیب 00,33,66,99,CC,FF تشکیل شده اند که به آنها palette-safe colors   می گویند. 

نکته: بنا بر اعلام W3C بهتر است برای بکارگیری رنگها از خصوصیات استایل شیت ها استفاده کنید چون در آینده نزدیک خصوصیات رنگها در عناصر کاربردی نخواهد داشت و از رده خارج می شوند. همچنین از حروف بزرگ در مقداردهی رنگها استفاده کنید و علامت # را فراموش نکنید.

 

FFFFFF FFFFCC FFFF99 FFFF66 FFFF33 FFFF00 66FFFF 66FFCC 66FF99 66FF66 66FF33 66FF00
FFCCFF FFCCCC FFCC99 FFCC66 FFCC33 FFCC00 66CCFF 66CCCC 66CC99 66CC66 66CC33 66CC00
FF99FF FF99CC FF9999 FF9966 FF9933 FF9900 6699FF 6699CC 669999 669966 669933 669900
FF66FF FF66CC FF6699 FF6666 FF6633 FF6600 6666FF 6666CC 666699 666666 666633 666600
FF33FF FF33CC FF3399 FF3366 FF3333 FF3300 6633FF 6633CC 663399 663366 663333 663300
FF00FF FF00CC FF0099 FF0066 FF0033 FF0000 6600FF 6600CC 660099 660066 660033 660000
CCFFFF CCFFCC CCFF99 CCFF66 CCFF33 CCFF00 33FFFF 33FFCC 33FF99 33FF66 33FF33 33FF00
CCCCFF CCCCCC CCCC99 CCCC66 CCCC33 CCCC00 33CCFF 33CCCC 33CC99 33CC66 33CC33 33CC00
CC99FF CC99CC CC9999 CC9966 CC9933 CC9900 3399FF 3399CC 339999 339966 339933 339900
CC66FF CC66CC CC6699 CC6666 CC6633 CC6600 3366FF 3366CC 336699 336666 336633 336600
CC33FF CC33CC CC3399 CC3366 CC3333 CC3300 3333FF 3333CC 333399 333366 333333 333300
CC00FF CC00CC CC0099 CC0066 CC0033 CC0000 3300FF 3300CC 330099 330066 330033 330000
99FFFF 99FFCC 99FF99 99FF66 99FF33 99FF00 00FFFF 00FFCC 00FF99 00FF66 00FF33 00FF00
99CCFF 99CCCC 99CC99 99CC66 99CC33 99CC00 00CCFF 00CCCC 00CC99 00CC66 00CC33 00CC00
9999FF 9999CC 999999 999999 999933 999900 0099FF 0099CC 009999 009966 009933 009900
9966FF 9966CC 996699 996666 996633 996600 0066FF 0066CC 006699 006666 006633 006600
9933FF 9933CC 993399 993366 993333 993300 0033FF 0033CC 003399 003366 003333 003300
9900FF 9900CC 990099 990066 990033 990000 0000FF 0000CC 000099 000066 000033 000000

 نوشته شده در پنجشنبه 1388/11/8 توسط محمود
درباره سایت
باركد لینك
follow us on your
mobile with this
bar-code link
مدیر
صفحات جانبی
آمار وب
چت
این برنامه چت ebuddy
است
که فیلتر شده

mt_hidden